Bộ mở rộng 10 vùng âm MSP: FS-7000CP

FS-7010CP là bộ mở rộng cho hệ thống FS-7000. Nó được kết nối đến bộ FS-7000JP và có thể điều khiển 10 vùng loa.

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi